Nanjing Ferrari 易手车

更改视图
0 已保存
  • Ferrari
  • 其他品牌

利益概述:

  • 由法拉利技师进行的详细技术检查
  • 售前准备 - 外部和内部
  • 12个月的法拉利质量担保
  • 12个月的法拉利道路救援服务
  • 车辆来源和身份验证(在适合情况下)

Nanjing Runzhiyi Auto Sales&Service Co.,Ltd - 18, No.18 Runqi Road, Dongshan Street, Jiangning District, Nanjing, Jangsu, 211100 - 电话: 0086 (0)25 66606006 - 传真: 0086 (0) 25 66683123

版权 2018 - 版权所有